1 Tora mi-Tsiyon, Kohkav Yaakov, 9062200
02-9972023, 02-9974924,

Rav Ariel Elkouby – Bechala’h : Ne plus prier ???