1 Tora mi-Tsiyon, Kohkav Yaakov, 9062200
02-9972023, 02-9974924,

Rav Ye’hezkel Botschko – Parasha de la semaine : Mishpatim – Ne pas manger lait et viande ensemble