1 Tora mi-Tsiyon, Koh’av Yaacov
02-9972023, 02-9974924

Rav Ariel Elkouby – Parachat 'Houqat – la vache rousse