1 Tora mi-Tsiyon, Koh’av Yaacov
02-9972023, 02-9974924

Parachat Nitsavim – Rav Shaoul David Botschko – Tous debout devant Hachem