1 Tora mi-Tsiyon, Koh’av Yaacov
02-9972023, 02-9974924

Orot Hatechouva – Chapitre 10 Paragraphes 1, 2, 3 et 4

Orot Hatechouva – Chapitre 10 Paragraphes 1, 2, 3 et 4

Rav Yossef  Benshoushan