1 Tora mi-Tsiyon, Kohkav Yaakov, 9062200
02-9972023, 02-9974924,

Orot Hatechouva – Chapitre 10 Paragraphes 1, 2, 3 et 4

Orot Hatechouva – Chapitre 10 Paragraphes 1, 2, 3 et 4

Rav Yossef  Benshoushan