1 Tora mi-Tsiyon, Koh’av Yaacov
02-9972023, 02-9974924

תגית: RavYossefBenchouchan

Olat Reayah cours 1 – piska 5

Rav Yossef Benshoushan

Orot Hatechouva – Chapitre 9 Paragraphes 8, 9 et 10

Rav Yossef Benshoushan [youtube height="HEIGHT" width="WIDTH"]PLACE_LINK_HERE[/youtube]

Orot Hatechouva – Chapitre 9 Paragraphes 5, 6 et 7

Rav Yossef Benshoushan [youtube height="HEIGHT" width="WIDTH"]PLACE_LINK_HERE[/youtube]

Orot Hatechouva – Chapitre 9 Paragraphe 2

Rav Yossef Benshoushan [youtube height="HEIGHT" width="WIDTH"]PLACE_LINK_HERE[/youtube]

Orot Hatechouva – Chapitre 9 Paragraphe 1

Rav Yossef Benshoushan [youtube height="HEIGHT" width="WIDTH"]PLACE_LINK_HERE[/youtube]

Orot Hatechouva – Chapitre 8 Paragraphes 15 et 16, Chapitre 9 Paragraphe 1

Rav Yossef Benshoushan [youtube height="HEIGHT" width="WIDTH"]PLACE_LINK_HERE[/youtube]

Orot Hatechouva – Chapitre 8 Paragraphes 12, 13 et 14

Rav Yossef Benshoushan [youtube height="HEIGHT" width="WIDTH"]PLACE_LINK_HERE[/youtube]

Orot Hatechouva – Chapitre 8 Paragraphe 10 et 11

Rav Yossef Benshoushan [youtube height="HEIGHT" width="WIDTH"]PLACE_LINK_HERE[/youtube]