1 Tora mi-Tsiyon, Koh’av Yaacov
02-9972023, 02-9974924

Vayichla’h – La rencontre avec l'ange de Esav (1)

Vayichla’h – La rencontre avec l'ange de Esav (1)

Rav Ariel Elkouby

 

כתיבת תגובה