1 Tora mi-Tsiyon, Kohkav Yaakov, 9062200
02-9972023, 02-9974924,

Mekorot Comprendre notre Epoque Partie 3

Mekorot Comprendre notre Epoque Partie 3

סנהדרין צז-צח : מאי "ויפח לקץ ולא יכזב" א''ר שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן תיפח עצמן של מחשבי קיצין שהיו אומרים כיון שהגיע את הקץ ולא בא שוב אינו בא אלא חכה לו שנאמר אם יתמהמה חכה לו שמא תאמר אנו מחכין והוא אינו מחכה ת''ל {ישעיה ל-יח}" לכן יחכה ה' לחננכם"...

ואמר רבי אבא אין לך קץ מגולה מזה שנאמר {יחזקאל לו-ח} "ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא"

רש"י: מגולה מזה. כשתתן ארץ ישראל פריה בעין יפה אז יקרב הקץ ואין לך קץ מגולה יותר:

יחזקאל לו :{ד} לכן הרי ישראל שמעו דבר אדני יי' כה אמר אדני יי' להרים ולגבעות לאפיקים ולגאיות ולחרבות השממות ולערים הנעזבות אשר היו לבז וללעג לשארית הגוים אשר מסביב: ...{ח} ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא: {ט} כי הנני אליכם ופניתי אליכם ונעבדתם ונזרעתם: {י} והרביתי עליכם אדם כל בית ישראל כלה ונשבו הערים והחרבות תבנינה: ... {יב} והולכתי עליכם אדם את עמי ישראל וירשוך והיית להם לנחלה ולא תוסף עוד לשכלם:

ויקרא כו :{לב} והשמתי אני את הארץ ושממו עליה איביכם הישבים בה: {לג} ואתכם אזרה בגוים והריקתי אחריכם חרב והיתה ארצכם שממה ועריכם יהיו חרבה:

רמב"ן: ...וכן מה שאמר בכאן (בפסוק לב) "ושממו עליה אויביכם" היא בשורה טובה מבשרת בכל הגליות שאין ארצנו מקבלת את אויבינו, וגם זו

 

ישעיה מד-מה : {כח} האמר לכורש רעי וכל חפצי ישלם ולאמר לירושלם תבנה והיכל תוסד: {א} כה אמר יי' למשיחו לכורש אשר החזקתי בימינו לרד לפניו גוים ומתני מלכים אפתח לפתח לפניו דלתים ושערים לא יסגרו: {ב} אני לפניך אלך והדורים אושר דלתות נחושה אשבר ובריחי ברזל אגדע: ...{ד} למען עבדי יעקב וישראל בחירי ואקרא לך בשמך אכנך ולא ידעתני: {ה} אני יי' ואין עוד זולתי אין אלהים אאזרך ולא ידעתני: {ו} למען ידעו ממזרח שמש וממערבה כי אפס בלעדי אני יי' ואין עוד: {ז} יוצר אור ובורא חשך עשה שלום ובורא רע אני יי' עשה כל אלה:... {ט} הוי רב את יצרו חרש את חרשי אדמה היאמר חמר ליצרו מה תעשה ופעלך אין ידים לו: {י} הוי אמר לאב מה תוליד ולאשה מה תחילין: ...{יב} אנכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי אני ידי נטו שמים וכל צבאם צויתי: {טו} אכן אתה אל מסתתר אלהי ישראל מושיע.

ישעיה נה : {ח} כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי נאם יי': {ט} כי גבהו שמים מארץ כן גבהו דרכי מדרכיכם ומחשבתי ממחשבתיכם

 

 

ראיה גדולה והבטחה לנו, כי לא תמצא בכל הישוב ארץ אשר היא טובה ורחבה ואשר היתה נושבת מעולם והיא חרבה כמוה, כי מאז יצאנו ממנה לא קבלה אומה ולשון וכולם משתדלים להושיבה ואין לאל ידם...

Laisser un commentaire