1 Tora mi-Tsiyon, Koh’av Yaacov
02-9972023, 02-9974924

Ki Tavo – Les mystères du mont Guerizim et du mont Eval

Ki Tavo – Les mystères du mont Guerizim et du mont Eval

Rav Ariel Elkouby

 

כתיבת תגובה