1 Tora mi-Tsiyon, Koh’av Yaacov
02-9972023, 02-9974924

‘Hanouka : La Mitsva de la poser ou de l'allumer ?

‘Hanouka : La Mitsva de la poser ou de l'allumer ?

Rav Elie Kling

 

כתיבת תגובה