1 Tora mi-Tsiyon, Kohkav Yaakov, 9062200
02-9972023, 02-9974924,

Vayelekh

Vayelekh - L'union du peuple

Rav Shaoul David Botschko - Texte
========================

Vayelekh – La fin et les moyens

Rav Shaoul David Botschko - Texte
========================

Vayelekh – Le chant de notre vie

Rav Shaoul David Botschko - Texte
========================

Vayelekh – « Et maintenant, écrivez-vous ce chant »

Rav Nahum Botschko - Texte
========================

Vayelekh – Derrière le voile

Rav Shaoul David Botschko - Texte
========================

Vayelekh - Haqhel, le rassemblement

Rav Nahum Botschko - Texte
========================

Lien vers les cours sur Nitsavim