Yom Yeroushalaim : préparation

Yom Yeroushalaim : préparation
Gabriel Levy