13
MAR
2016

Mekorot Comprendre notre Epoque Partie 6

יחזקאל לו :{כד} ולקחתי אתכם מן הגוים וקבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם: {כה} וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טמאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם: {כו} ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם והסרתי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר: {כז} ואת רוחי אתן בקרבכם ועשיתי את אשר בחקי
Continue Reading →